ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της ευρείας δραστηριότητάς μας στον τομέα των συντάξεων, αναλαμβάνουμε και τις υποθέσεις σχετικά με τις συντάξεις εξωτερικού, με εμπεριστατωμένη γνώση των ιδιαίτερων νομοθετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα. Οι συντάξεις εξωτερικού διέπονται από ειδικό καθεστώς και φορολογούνται είτε στην Ελλάδα, είτε στη χώρα προέλευσης ή και στις δύο, αναλόγως της ιθαγένειας του δικαιούχου και του τύπου της σύνταξης (ιδιωτική ή κρατική). Κατά γενική αρχή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο κάτοικος Ελλάδας φορολογείται για το εισόδημα που διαθέτει στο εξωτερικό και ο κάτοικος εξωτερικού φορολογείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το εισόδημα που διαθέτει αντίστοιχα στις δύο αυτές χώρες. Τα καθεστώτα που ισχύουν για τις συντάξεις εξωτερικού προκύπτουν από διακρατικές φορολογικές συμφωνίες.

Το γραφείο μας διαχειρίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και τα ζητήματα περί συντάξεων εξωτερικού και σας καθοδηγεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατοικία σας, τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών (Ελλάδας και της χώρας που σας αφορά), το ασφαλιστικό ταμείο και την υπηκοότητά σας. Κατά μέσο όρο, οι πολίτες λαμβάνουν σύνταξη σε χώρα του εξωτερικού αν διαθέτουν την υπηκοότητα του κράτους αυτού, ενώ οι ιδιωτικές χορηγούνται ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι η Γαλλία, η Δανία, και η Ιρλανδία λόγω της αποκλειστικής χορήγησης κρατικών συντάξεων, ενώ η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ινδία, η Νορβηγία και η Σουηδία φορολογούν όλες τις συντάξεις χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην υπηκοότητα του δικαιούχου.

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες χορηγούν και φορολογούν τις συντάξεις, ανεξάρτητα από την ύπαρξη Αμερικανικής υπηκοότητας. Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των συντάξεων που χορηγούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες που ανακύπτουν λόγω των μεγάλων διαφορών στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι πιθανόν τα προαναφερθέντα δεδομένα να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται, όμως, να ανησυχείτε για τις όποιες μεταβολές, καθώς εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις ανελλιπώς και σας ενημερώνουμε σχετικά.